Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 VAN DEN NATUURLYK EN

natuur der zaeken, alleiweegen. Misfchien zal het alcoos voor ons een geheim blyven, hoe de vermeenigvuldigirg van eenen Polypus, weiken men in frnkken gefneeden heeft , eigedyk gefchiede , en hoe ieder deel teritond wederom een nieu ve worm wordt; en echter ii de zaek buiten tegenfpraek. Zullen wy óns dan verwonderen, dat wy, in de befchouwing van god en zyne werken , zaeken ontmoeten , welken wy , met ons erg beperkt veritand niet bevatten , of derzelver zuemenhang verklaeren kunnen ? -—- Alleenlyk Zal ik 'er dit nog maer bvvoegen , dat de fchepping geene verander,ng in God zeiven hebbe te Weeg gebracht , maer alleen in de betrekking der zaeken tot God , voorzover zy van mogelyke werkelyk aenweezendt zaeken geworden zyn.

§• 38.

Eindelyk moet ik nog eene vraeg beantwoorden, welke men ,' omtrent de schepping der waereld , pleegt te opperen , of naemenlyk

de waereld niet van eeuwigheid zoude hebben kunisen geschaep e n zyn.

Eene fchepping van alle eeuwigheid is eene

•J- on-

Sluiten