is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4$4 van den n A T U ü S L y It E n geweest , en zy heerscht nog by het grootfte gros van bet menschdom ,' dat het Éfcaschelyk geflacht het algemeene middelpunt zy van alle overige dingen , en dac het gansch Geheel al ,: alleen ten nutte van ons menfchen , zoude gefchaepen 2yn. —- In dit begrip ftonden ouiings de stoicynen (e) , „ om wiens wil, ïVvraegt cicero (f), zal men zeggen, „ dat de waereld is toebereid ? om die „ dieren , welke de rede gebruiken"; de' leer der stoicyken is ook door veele der oude Christen Leeraeren , byzonder door lactantius (g), goedgekeurd en' aengeno men.

Dan ik voor my maek geene de minfte zwaerigheid , om dit begrip eene dwaeling te noemen , welke zeer veel voedfel geevt aen de natuurlyke trotschheid van ons hart ; zal een nietig ménsen , die , hoe zeer door het bezit van verftandige vermoogens veredeld, en zulk een verbaezend kleen gedeelte van deezen aerdboï iiitmaekt , zich inbeelden , dat hy het hoofd en het groöte middelpunt zy van'

de:

CO GUOTlus de ver Rel. Clirijl. |. i. c. 7; (ƒ) De N. D. 1. 2. c. 53.

(gO De Ira Dei. c. 13. cudworth 1. c. t. » p. ii6>j.