is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST. I. SOEK. 43*

éë ganfche Schepping ? dat het wyd uitgeleekt Geheel-al, van het welk hem maer êen zeer kleen en niet noemenswaardig gedeelte bekend is , en by het welk onze Aerdbol nog minder is dan een ftip , alleen om zynent wil gefchaepen zy.

Waerlyk indien de waereld , alleen om onzent wil, gebouwd was, dan moesten 'er , zelvs op de aerde , veele zaeken niet' gevonden worden , welke ons lastigvallen , verdriet veroorzaeken , en zomtyds voor ons hoogst gevaerlyk zyn. Men denke ten voorbedde aen zoveele lastige Metten, aen vergivtige planten, aen verfcheurende dieren. Is het niet veel redelyker in het oog te houden, dat elk eene byzonderheid, in de waereld, tot de orde, de evenreedigbeid, en de fchoonheid van het algemeen , medewerke , dan dat wy menfchen alles, uit het partydig oogpunt van ons eigenbelang , befchouwen ? ïs het niet veel verftandiger, ons te herinneren , dat het algemeen verband aller dingen, en dat de groote keeten der levendige weezens , welke elk op zyne wys voor een zeeker zoort van vermaek en geluk vatbaer is , geene gaeping dulden kunne (/;) ? Welk nut kunnen wy

C/0 REI MA RUS 1. C. p. ÖII.

r. DSEIi.