Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s'GRAtïNHAGi;

151

De galkoorts, welke in het midden en tegens het einde der maand zich openbaarde, wierd genoegzaam altyd voorafgegaan door kleine witte zweeren in den mond, welke verdwynen» de, door de koorts zelve opgevolgd wierden, of ook fomtyds de ziekte vergezelden. By zommigen had deeze ziekte een enkele verheffing des avonds, by andere verhefte de koorts ook tegens den middag. Zelden wierd in't eerst meer dan een dikke flym ontlast, dan na dat de , koorts eenige dagen had aangehouden, vertoonde zich de gal meer zuiver, zoo dat zy dan of van zelve, of door een braakmiddel in een zeer groote hoeveelheid met verligting ontlast wierd, gewoonlyk volgden hier op zwartgallige ontlaflingen, en een zeer troebele drabbige pis, welke de ziekte volkomen fcheidde;

Geduurende deeze galagtige gefteldheid heb ik veele bloedfpuuwingen gezien, welke ik aan de uitzetting van 't bloed door de warmte toefehreef; ik heb daar by geen tekenen van ga! waargenomen, en offchoon het bloed niet ontftoken was, met vrugt, hoewel fpaarfaam, adergelaten, en veele verkoelende en zuure dranken toegediend; byzonder vond ik, dat het comcommerfap met citroen in dit geval uitnemende dienflen deed, en de vogten zodanig verkoelde, dat de hette en drift der pols daar door zeer fpoedig gematigd wierd.

Augufltis.

De hette was in 't begin der maand ondraagL 2 lyk

Sluiten