Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST. I. B OE K. 15

menfchen redelyke weezens zyn. Zy zyn alleen in ftaet, om uitwendige voorwerpen te bemerken. Zy zyn vatbaer voor vermaek en fmert. De denkbeelden van voorige gewaerwordingen weeten zy zich te herinneren. Zy weeten zich van gefchikte middelen te bedienen, om hun vermaek te bevorderen en fmerten te ontvlieden. Maer zy hebben geen vermoogen, om afgetrokkene denkbeelden te vormen, om het verband der algemeene waerheeden te begrypen, om waerheeden te onderzoeken, om bewyzen naer te fpooren, en met een woord , zy hebben geene bekwaemheid , om iets van God en Zeedelyke Verplichting te leeren kennen.

Geen ander Schepfel derhalven, in deeze zichtbaere waereld , dan de mensch alleen , is vatbaer voor Zeedelyke Verplichting.

§ 89.

Vyt het zo even beredeneerde vloeien twee ge-

volgen voort: dat een dwaes onder

geene Zeedelyke Verplichting valle , en

dat een mensch van een uitmuntend verstand minder verfchoonbaer zy, in zyne wangedraegingen , dan een ander , die zyne vermogens minder befchaevt heeft.

ii. deel. , ,

Sluiten