is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST. I. BOEK. 99'

gen, welke zedelyk goed zyn, als billyk, en zulke bedryven, welke zedelyk kwaed zyn, als onbillyk; en er is niets zo ongerymd-, als dat God het goed kwaed- , oordeclen , en het onrecht voor recht houden zoude.

Maer God volgt, in zyne Wilsneigingen en werkingen altoos het richtfnoer van zyn oneindig Verftand; hy verkiest , bepaelt en werkt altoos volgens zyn onbedrieglyk doorzicht in de zaeken. Zonder dit zou God onredelyk handelen, en wat is ongerymder dan dit ?

Derhalven kan God, door zyne wilsbepaelingen en wetgeevende macht, niets tot goed of kwaed maeken.

God is zelvs, indien ik my zo mag uitdrukken, aen het natuurlyk onderfcheid

van goed en kwaed verbonden. Zyne

lievde tot, en zyn afkeer van zeekere handelingen , hebben daerin haeren grondflag > dat de eerste weezenlyk goed, en de laetfte weezenlyk kwaed zyn , en zich, in deeze onderfcheidene gedaente, aen zyn oneindig Verftand vertooncn. —— Met een woord het is even zo volftrekt onmogelyk , dat God zoude kunnen willen , dat eene goede daed kwaed, en dat een onbiUyk bedryv billyk weezen zoude, als het on« mogelyk is, dat hy zoüde kunnen willen,

ft. DEEL, , G 8