Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 VAN DEN HATUïHyjijj"

tocht , zo z.ecr als . eenige andere , op.' eene redelyke wys, beteugeld en beftierd werden. Alles te verdraegen, zou ongevoeligheid weezen. De gramschap

moet, op eene betaemelykc wys, beftierd worden , en ten aenzien van de oorzaek , en van de geduurzaemheid, en van de uitwerkfelen. Ten aenzien van de oorzaek, moet de gramfchap niet ontftooken worden , om ingebeelde, maer om werkelyke beledigingen. Met opzicht pp de geduurzaemlieid , moet zy niet in * wraekzucht, en onverzoenbaerheid veranderen ; op de njinfte fchuldbekentenis, zy men gereed en geneegen, om te vergeeven. Met betrekking tot de gevolgen, moet zy ons nooit vervoeren tot woorden en daeden, welke wy , bedaerd zynde, veroordeelen zouden. ) .2.-33 a3 OS 016 ./*"» OH ©«h fl.7 "\.iO*

i Dat de oploopenheid en de gram. schap , welke -egenaertig eene korte raezerny genaemd wordt, ons natuurlyk zeer veel onrust , moeite, verdriet en onoverkcomelyke zwaerigheeden, berokkene j js van zelve klaer genoeg.

Het Temperament ,. het is waer , doet in dit geval zeer veel. Iemand, die eene drivtige beweeging van het bloed, en een galachtig Temperament heeft, is meer oploopena van aert, dan andere menfchen ,

• en

Sluiten