Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST. I. B O I K. 2§E

en zyn natuurlyk geftel leidt hem, zelvs tot toorn en gramfchap, op de minne foeieediging , welke iemand van een flymachtig Temperament niet eens* in .overweeging neemen zoude. In zulke menfchen , is de oploopenheid meer verfchoonbaer , maer niet minder dan ten eenenmael te verontfchuldigen. In alle gevallen moet de reden over. het geweld van onze drivten zeegenpraelen.' Daerenboven zyn er zeer gefchikte middelen, welke men kan en moet aenwenden , om. de nadeelige uitwerkfelen'. van een oploopend geftel voor te koomen, en te bellieren, trotsheid,hebben wy zo. even gezien , is eene voor. naeme oorzaek van de. .gramschap. Af wat derhalven de trotsheid beteugelt , is ook gefchikt, om ons zachtmoedig te maeken. Hiertoe is ook ongemeen dienstig , dat men zich de volgende aenmerkingen geduurig herinnere , en zich daermeede ge-

meenzaem maeke : dat de gramfchap,

vooral by een . oploopsnd geftel,., dikwils f om ongenoegzaeme redenen, ontftooken worde , dat zy ons blind make, en buiten ftaet ftelle , . om, zolang wy niet bedaerd zyn , over de zaeken recht te oordeelen , — dat zy- ons dikwils tot buiten fpoorigheeden yervoere , en tot ondernee. mingen, over welke wy ons niet genoeg beii. deel. P 4

Sluiten