Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2^2 OVER DE 0PENBAER. DER CHRISTENEN

kwam , al waer de Zon opryst , en haei> vondt liggen in een warme fontein.

Eindelyk vindt men , in den alcoran, veele vuile dingen , welke de goede zeeden verwoesten , vooral omtrent de vrouwen , de veelwyvery , en de Ecbtfcheidingen; Ja zodaenig was deeze man , door ontuchtige denkbeelden , verhit , dat hy de gelukr/aeligheid van het volgend leven, in de ge, ie-ing der vleefchelyke wellusten , doet geleegen zyn. (0).

Om nu niet eens te zeggen , dat men , in den ganfchen alcoran , geene verborgenheeden vindt, niets omtrent d6a weg der verzoening, met een woord, niets van dat alles , het welk men in eene openbaering verwachten moet.

Het gezegde , denk ik , is overgenoeg, om te doen blyken, dat mahomet eeij bedrieger, en dat zyne voorgewende openbaering een verdichtfel zy,

$• 2I3-

Evenwel heeft de Godsdienst van mahomet zich wyd en zyd verfpreidt. Ban dit is

ver-

OO f Q re er hfl. Thtol. I.4. iiottincerus Hjg.

Oriënt. I. i. 3. hoornbeek Jitmnia. Contrev. 1. 3. p<,

70. ~M MILLAR. 1. c. I D. p. ój. ;

Sluiten