Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 OVER DEN GODDELYKEN OORSPRONG

ZESDE HOOFDSTUK.

de boeken VAN het oude.en n.ie0we testament" zyn goddelyke boeken , en , 'op goddelyke ingeeving., geschreeven. by

- deeze gelegenheid wordt over . de wonderwerken cehandeld.

§• 284.

De Boeken der Heilige Schrivt , - zyn , niet alleen op Gods bevel , maer ook op Goddelyke ingeeving , gefchreeven , en der-

* halven in den allereigenlykften zin god-

■ delyke Boeken.

De Schryvers van onze gewyde Boeken verklaeren , met uitdrukkelyke woorden , dat zy , onder Gods byzondere beftiering , en op zyne ingeeving. gefchreeven hebben. Indien er derhalven , op eene beflisfchende wys , kan betoogd worden , dat de gemelde Schryvers de waerheid getuigen , dan is de groote zaek voldongen , dat deeze Boeken , in

den

Sluiten