is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430 AENHANGSÏl

■wekt , wanneer wy ons , met de blinde Heidenen , vergelyken.

§• 344-

JfTy zyn verplicht , om ons aen deeze openbalkin g geheel te onderwerpen,

Dit is een noodzaekelyk gevolg van het Goddelyk ee/.ach der Openbaering. — Het geen de God der waerheid verklaert a moeten wy buiten all n twyffel gelooven , ongeacht er dingen in voorkoomen , welke boven het bereik van onze verftanden zyn ,• dit noemt paulus de gedachten geVangen te leiden , tot de gehoorzaemheid van

christüs. Het geen de eenige Wet.

geever , die behouden en verderven kan gebooden heeft , zyn wy zeekerlyk verplicht te gehoorzaemen.

% 34J-

Hieruit vloeit van zelve voort , dat elk een Christen verplicht zy , de Heilige Sdhriy. ten naerjlig te onderzoeken.

Deeze ftelling heeft geen bewys noo=

Dan het is niet genoeg , de

Heilige Schrivten te leezen. Zal men er

wee-