is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament V. boek. 91

man f van de noodige gereedfchappen , voorzien is , verfcaafc die werk nog eenen moeilyken arbeid ; het is derhalven Jigtelyk te begrypen , dat de landbouw voor adam, toen de gereedfehappen nog niet waeren uitgevonden , eene zeer zwaere en afmattende

beezigheid geweest zy. Hy ondervondt

nu , wat die bedreiging in had : in liet zweet van uw aengezicht, zult gy my brood eeten.

eva gevoelde nu ook , wat het waere, met

fmerten kinderen te baeren. Zy bracht

haeren Echtgenoot eenen zoon ter waereld. Zy fchynt zich verbeeldt, te hebben , dat deeze zoon de beloovde verlosser waere. —. Zy noemde hem kaïn , welke naem eene bezitting , een overwinst beteekent; en gav er deeze reden van : ik heb eenen man van is« heer, of gelyk er eigenlyk ftaet, ik heb eenen man den jehovah verkreegen.

gen. 4: i.

Zie daer den eersten grond der voortplanting

van het menschdom. Nu ontflonden er,

voor adam en eva, nieuwe en te vooren geheel onbekende zorgen. —— Dit jonggebooren kind moest opgevoed worden , en had hunne hulp geduurig noodig. Van tyd tot tyd deeden er zich nieuwe behoevten op.

Deeze zorgen vermeerderden , by de geboorte van dea tweeden zoon abel. —

Vo deel,