is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖUÖ2 EN NIÊÜWÈ TESTAMENT V. BOEK. 433

'A h ex ander de Groote zelvs ftondt verbaesd, toen hy den Hogenpriester, in zyii lui&terryk gewaed, zag verfchynen. Trouwens de Opper - Priester moest befchouwd worden, als de eerde Staetsdiefiaér van Israels Koning, derhalven moest 'er iets luisterryks, het welk aen zyne hooge waerdigheid, beantwoordde, in zyne kleeding plaets hebben ; dit was ook gefchikt, zo om, aen den eenen kant, eerbied te verwekken , in de gemoederen der Israelleren , als om, aen den anderen kant, den Hogenpriester zeiven te herinneren, wie hy was

en wat zyn ampt vorderde. De kleew

ding van den Hogenpriester was, door God zei ven, uitvoerig verordend exod. xxvur. Zy beftondt vöornaemenlyk in 4 Hukken , welke hem byzonder eigen waeren, den Borstlap , den Mantel, den Ephod, en deö. Gouden Plaet, de 4 overige Hukken, deii Rok, den Broek, den Gordel en den Hoed, had hy , met de andere Priesteren , gemeen, De Ephod was het bovende van de Högepriesterlyke kleederen. Wy vinden er eene uitvoerige befchryving van exod. xxviii:

6—14. Deeze Ephod was een zoort

van korten rok, zonder mouwen; de Levieten , en zelvs andere lieden , by het verrichten van buitengewoone Godsdienstigê daeden, droegen ook wel eenen Ephod van.

Y, DEEL, EB