Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE GESCHIEDENISSEN VAN HET

jaerlykfche fchatting der Israelleren te overhandigen, -w Toen hy zynen last volbracht bad, keerde hj, mef zyn aenzienlyk gevolg , te rug, Maer, over de Jordaen gekoomen zynde, keerde hy alleen, zonder ecnig gevolg , naer de Hovftad van Eglon weder. Hy verzogt een heimelyk en afzon? derlyk gehoor, by den Koning. -—- Tot Eglon j die een zeer dik man was, en daerdoor geheel ongefchikt, om wederfland te bieden, in een afzonderlyk vertrek toegebeten zynde, doorltak hy den Koning, met eenen dolk, welke hy onder zyne kleederen verborgen had. —r ehud, op welken niemand der Hovelingen eenig kwaed vermoeden had, ging met allen fpoed het Koninglyk paleis uit, en bereikte binnen

Vorten de Jordaen. De dood van Eglon

bleev, eenen geruimen tyd, verborgen. De Hovelingen durvden in 'sKonings vertrek niet koomen, denkende, dat hy zich, wegens de hitte des daegs, te fiaepen gelegt hadde; tot dat zy zich ten laesten verftoutende , om de deur te openen, den afgemaektcn Koning op den grond zaegen liggen. -—- Zodrae was ehud niet over de jordaen gekoomen , of hy verzaemelde eene fcrygsmacbt, en verfloeg de bezettingen der Moabiten, welke rondom de Jordaen gelegerd waeren, zodat er geen één man

ont-

Sluiten