Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament V. boek. 13

hoofden } en andere afgevaerdigden , uit de onderfcheidene Stammen, die het gant» fche volk , by wys van Staetsvergaedering, vertegenwoordigden. —- samuel verklaerde j dat de heer den nieuwen Koning, door het lot, zou aenwyzen. Aenltonds maekte men een begin van' de looring. Door het lot, over de onderfcheidene Stammen, werdt de Siam. benjamin aengeweezen. Vervolgens lootten de hoofden der onderfcheidene geflachten, welke de ftam van Benjamin uitmaekten : en het lot bepaelde het geflacht van mat re. Het hoofd van dit geflacht noemde de Vaders der byzondere huisgezinnen, welke tot hetzelve behoorden , en het lot wees het huisgezin aen van k i s. Men lootte nog eens , over de byzondere perfoonen , die het huisgezin van kis uitmaekten, én saul werdt, door het lot, als Koning van Israël aengeweezen.

Uit alle de omliggende plaetfen , was er een verbaezend aental van byzondere perfoo» nen naer Mizpa zaemengevloeid, om aen» fchouwers te zyn van deeze plechtigheid , van welke nooit voorbeeld gezien was, Maer saul zelvs was er niet by tegenwoordig. Hy woonde te Gibea , niet ver van Mii?pa, maer weetende, dat het lot op hem zou vallen , was hy, uit aeedigheid, te huis gebleeven.

vi. deel.

Sluiten