is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 OVER DE geschiedenissen VAN het

De heer begunftigde den vroomen josaphat zo uitneemend , dat hy een zeer machtig Koning wierdt , ontzachlyk voor zyne vyanden. Zelvs zochten de nabuurige* volken zyne vriendfchap. Niet alleen brachten de Philifiynen , i die zyne ■ nabuuren waeren ten Westen ,, hem eene jaerlykfche fchatting , maer ook de Arabier*, die ten Oosten laegen , deeden hem gefchenken van hunne' veefokkery. -— Hy bad , in zyn Ryk , 1160000 mannen , die bekwaem waeren , om , wanneer het de nood vorderde , de waepenen te voeren.

Deeze josaphat , hoe verftandig en Godvruchtig hy ook weezen mogtdeedt eene groote dwaesheid , dat hy zich, aen achab den godlozen Koning van Israël, verzwaegerde. . Hy gav , zeer onbedachtzaem , zyne 'toeftemming , tot het Huwelyk van zynen-zoon jor.ah , met athalia , de dochter van achab. Deeze verzwaegèring had zeer nadeeligej gevolgen , gelyk naderhand blyken zal.

& 599.

achab , de Koning van Israël, oorloogde 4 • tegen de . Syrürs,

In het i8d^ jaer van aohab:s regeering,

het