Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament. V. boek. 229

zullen wedergeeven , daer benevens zouden de Israëliërs de vryheid hebben, om zich , in zyne hoofdftad Damascus , ter uitbreiding van hunnen koophandel, 'mets er woon neer te zetten. Onder deeze voorwaerden , liet achab hem » naer zyne ftaeten , wederkeeren.

Deeze handelwys van ach ar was zeer onbedachtzaem. Hy moest dien benhadad , welken de heer in zyne hand gegeeven had , gedoodt hebben , in plaets van hem ongeftraft te laeten heenen gaen. benhadad had den God van Israël gelasten ; maer achab betoonde , dat hy geen het minste belang ftelde in de eer van Is-

raels God. Een der Propheeten bracht

den Koning van Israël , uit 's heer en naem , door eene eigenaertige gelykenis , het onbetaemelyke van dit zyn gedrag onder het oog , met bedreiging , dat hy s in de plaets van benhadad , welken hy had vrygelaeten , eenen geweldigen dood fterven zoude. —— achab hoorde dit vonnis aen , met blykbaere teekenen van weerzin , en , zonder zich voor God te verootmoedigen, trok hy toornig naer Samaria.

vi. deel, P 5

Sluiten