is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament. V. boek. 439

om , op den Sabbath , de wynpersfen te treeden , en de veldvruchten , op ezelen gelaeden , ter Stad in te voeren. Ook kwaemen de Tyriers , op den Sabbath, met Zeevisch ter markt , en vonden greetige koopers, onder de Jooden. —— Over dit verzuim beftrafte nehemia de Overheeden , en 5 om dit fchenden van den Sabbath , voor het vervolg , te fluiten , liet hy de poorten , des vrydags avonds voor zonnenondergang , fluiten , en niet , voor 's Zondags morgens , na het eindigen van den Sabbath , wederom openen , om , langs deezen weg , het invoeren van koop-

waeren , te verhinderen. Maer deeze

voorzorg was nog niet voldoende. De vreemde Kooplieden plaetften zich , geduurende den Sabbath , vlak voor de muuren van Jerufalem , om de Jooden dusdoende s naer buiten , uit te lokken, nehemia daerom , voor gemor en opfland vreezende, verjoeg de Tyrifche kooplieden , onder bedreiging , dat hy hen , aen den lyve , ftraften zoude , wanneer zy , geduurende den Sabbath , wederkwaemen. Ook gelastte hy den Levieten , om zorg te draegen a dat de Sabbath behoorlyk onderhouden wierdt.

Na dit alles fchafte nehemia de huweJyken af, met de heidenfche wyven , en vi. deel. Ee 4