Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE EN NIEUWE TESTAMENT. V. BOEK» 513

gen , welke Hy heeft aengewendt , om de Jooden te beweegen , dat zy hem , als den beloovden messias , zouden aen-

neemen. Zy verhaelen ons uitvoerig

de veelvuldige en onlochenbaere wonderwerken , welke Hy, als zoveele onfeilbaere bewyzen van zyne Goddelyke zending i verricht heeft.

In weerwil van zyne weldaedige leer , en de blyken zyner gaedeloofe menCchenlievde , daer hy het land doorging , overal goeddoende , was zyn ganfche leven eene aeneenfchaekeling van lyden en fmerten. — Door het gros van het Joodfche volk , byzonder door de Pharizeeuwen , welken Hy niet fchroomde het momaengezicht van geveinsdheid openlyk afterukken , werdt hy gehaet, veracht, befpot, gefc holden , en,

op allerley wyzen , mishandeld. In dit

alles , heeft Hy geleeden , als plaetsvervangende Borg van zondaeren, om eene eeuwige

gerechtigheid aen te brengen. Onder

al dat lyden, gedroeg hy zich geduldig. Hy was volmaekt heilig , en nimmer heeft hy zich , aen de allerminste overtreeding » fc huldig gemaekt.

Ten laetften is hy , door den Joodfchen Raed , onder de valfche betichting van Godslastering , ter dood veroordeeld , en op het woedend i gefchreeuw der opgeruide

vi. deel. Kk

Sluiten