Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament. V. boek. 515

bereiden. —■ Hunne bediening derhalven was flechts , voor eenen tyd.

Maer voornaemenlyk heeft de gezeegende jesus zich, . van XII Apostelen , bedient, om , door hunne prediking , de eerfte

grondflaegen van zyne Kerk te leggen.

Naer alle waerfchynlykheid , zyn zommïge der Apostelen , uit de gemelde LXX Discipelen , genoomen.

De naemen van deeze Apostelen worden ons opgegeeven Matth. X: 2-4. Mare. III: 16. Luc. VI: 13. Hand. I: 13. —— Meerendeels waeren zy oorfprongelyk , uit Ga-

lilaea. Met. deeze lieden , heefc de

Heer jesus zeer gemeenzaem verkeert , en hun de verborgenheeden van zyn Koningryk , vooral na zyne Opftanding , duidelyk bekend gemaekt.

judas iskarioth, één der Apostelen , die zynen Goddelyken Meester verraeden had , floeg , in wanhoop , woedende

handen aen zich zeiven. By zynen

Hemelvaert , liet de Heer jesus daerom flechts XI Apostelen na , aen welken hy zynen byftand , zyne befcherming} en zeegen beloovde. Matth. XXVIII: 20. —* Toen de verhoogde Middelaer , in' den Hemel, verheerlykt was, werden de Apostelen wederom voltallig gemaekt , door de verkiezing van matthias Hand. I. vi. deel. Kk 2

Sluiten