is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN BYBEL. 2I£

feilbaer Uitlegger van het Propheetiescb. woord , heeft de aengehaelde Godfpraek , op den Heer christus, en zyne onderfcheidene ftaeten van verneedering en verhooging , regelrecht toegepast Hebr. II: 7-9. Het Nieuwe Testament levert ons meer bellisfchende bewyzen op , dat de me.ssias , die, na zyn diepe verneedering , uitermaeten zeer verhoogd is , de verheeven perzoon zy , wiens eer en luister, in dit Lied , bezongen wordt, paulus past de woorden van vs. 7 : Gy doet Hem heerfchen , over de werken uwer handen, gy hebt alles onder zyne voeten gezet , op de onbepaelde heerfchappy toe, welke christus voert , over alle de fchepfelen, Eph. I: 22 ; en, uit dat zelvde 7de vers, bewyst hy, dat ciiristus, over alle zyne vyanden, volkoomen zal zeegepraelen 1 Cor. XV: 27. Zelvs heeft zich de Heer jesus bediend van vs. 3 : uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gy Jlerkte , of uwen lov, gegrondvest, om den Overften der Jooden onder het oog te brengen , dat hunne berisping ongegrond waere, toen de kinderkens Hem het Hofanna toejuichten , als zynde dit nog maer een flaeuw voorfpel, van het gene de Apostelen , in het prediken van zyne heerlykheid, verrichten zouden, Matth. XXI: 15, itf.

VII. DEEL.