Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126 OVER DE VOORZEGGINGEN

' zelvden nacht , in welken Hy verraedéri werdt, beloovde Hy zynen Apostelen, dat Hy zich, na zyne opftanding, naer Galilea , begeeven zoude, om aldaer eenigen tyd gemeenzaem met hen te verkeeren Matth. XXVI: 32. Hy wees zynen volgelingen eenen berg, in Galilea, aen , alwaer zy Hem, op eenen bepaelden tyd,

ontmoeten zouden Matth. XXVIII: 16.

Reeds voor zyn lyden, voorfpelde Hy zyne Hemelvaert , met eene bemoedigende verzeekeiing, aen de Apostelen , dat Hy hun den Heiligen Geest zenden zoude, zeggende : Ik gae hemen, tot den geenen , die my gezonden heeft. Het is u nut, dat Ik wech gae : want indien Ik niet wechgae , zo zal de Trooster tot u niet koomen , maer indien Ik heenen gae, zo zal Ik hem tot u zenden Joh. XVI: 5, 7.

§• 752.

t)e Heer jesus voorfpelde de lotgevallen van zyne Apostelen.

Hy verzeekerde hun, dat zy, na zyne Hemelvaert, alle die buitengewoone gaeven ontvangen zouden, welken zy zouden noodig hebben, om het Euangelie te prediken, onder alle volken; dat zy, met kracht uit de hoogte,

zou-

Sluiten