Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE OPENBAERING. 5Ig

gevogelte des hemels gemaekt hadt, zo bracht Hy ze tot adam , om te zien, hoe hy ze noemen zoude, en zo als adam alle leevendige ziele noemen zoude , dat zou zyn naem zyn, Gen. II: ip. « ....

God bracht alle dieren en vogels,. paer aen paer, tot adam. Denkelyk is dit gefchied, door die zelvde verborgene aendrivt,' door welke zich de dieren , ten tyde van noach, naer de Ark begaeven, Gen. VII: 8,9. adam moest hun naemen geeven. —: Dit was een kennelyk bewys , dat God hem de heerfchappy over dezelve gegeeven hadt. Het geeven van eenen naem was oudtyds eene daed van gezach en heerfchappy , gelyk bekend is, uit de voorbeelden van joseph, eliakim, daniel, en zyne metgezellen, die , van hunne heeren , nieuwen naemen ontvangen, Gen. XLI: 45. 2 Kron. XXXVI: 4. Dan,. I: 7.

Men meent veelal, dat adam aen elk der dieren en vogelen, zulk eenen naem gegeeven hebbe , als met deszelvs byzonderen aert en onderfcheidene eigenfchappen 0 vcreenftemde. Indien men deeze veronderftclling mag aenneemen , heeft adam , door Gods onmiddelyk onderwys, eene uitgebreide kundigheid gehad, in die weten fchap, welke men gewoon u de natuurlyke Historie te noemen (ƒ)»

Cf) lilikn t hal 1. c XII Deel p. 271——. VII. DEEL. Kk

Sluiten