is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de openbaering. 329

4. jesus christus is God en mensch

in één Perfoon. Daerom heet Hy im-

manuël, dat is, God met ons, naerdien de Godheid , met de menfchelyke natuur, tot éénen perfoon vereenigd is. Het woord is vkesch geworden , en heeft onder ons, in onze menfchelyke natuur, als in eenen tabernakel gewoond, Joh I: 14- God is geopenbaeri

in het vleesch, 1 Tim III: lö. Dan,

over deeze hooge Verborgenheid zullen wy , in het vervolg , meer met opzet handelen (r).

Ook heeft Hy de Voldoening , voor en in onze plaets, vry willig op zich genoomen, en met eene volkoomene volvaerdigheid , daer gefield. Ik heb lust , 0 myn God , om uw welbehaegen te doen , en uwe Wet is het midden van myn ingewand , zegt Hy daerom , fpreekende ingevoerd , Pf. XL: 7-9- Hy deedt zynen mond niet op , als een lam werdt Hy ter flachting geleid, en als een fchaep, het welk Jtom is voor het aengezicht van zynen fcheerer, alzoo deedt Hy zynen mond niet op , Jef. LUI: 7. Toen Hy het meest duldeloos lyden , en den wreedflen dood voor oogen zag , zeide Hy tot zyne volgelingen : opdat de waereld weete , dat ik den Vader lievhebbe, en alzoo doe,

(f) Beneden §. 892. viii. deel. X S