Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE OPEN BA ER INC. 5H

zy de onbekeerden tot nadenken moesten brengen , en aenfpooren , om te ontvlieden van den toekoomenden toorn.

God befloot vrymachtig zommigen s» de gemeene ellende te laeten liggen , en hen, niet alleen om het ongeloov , maer ook om alle andere zonden , ter betooning van zyne rechtvaardigheid , te verdoemen en eeuwig te ftraffen (d).' Evenwel wilde Hy het zondig menschdom , op grond der algenoegzaeme Verzoening van zynen Zoon, weldoen , en onder alle die zeegeningen , ook oordeelen en ftraffen mengen , om de menfchen zo door het een s als door het ander te doen opmerken , hoe fchandelyk en grouwzaem de zonde zy , begaen tegen zulken goeder tieren en en recht» vaerdigen God. Hy wilde den verworpenen het volleeedig verderv niet eerder doen gevoelen , dan nadat zy, door het misbruik zyner goedheid , en de verfmaeding der kennelyke blyken van zyne rechtvaerdigheid, de maet van hunne zonden , tot heC einde van hun leven , vervuld hadden.

Kortom, zou God , aen eenen eenigen zon» daer , genaede bewyzen , dan moesten alle zyne Volmaektheeden, welke door de zonden verlochend waeren , door eene oneindig algenoegzaeme Voldoening, volkoomen werden

(</) Eerjls Hoofdftuk der Lteri Jrt. 15. V1U. DEEL.

Sluiten