Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5l8 OVER DE LEERSTUKKEN

genaemd worde, heeft geen betoog noodig daer er, voor eenen ellendigen zondaer' geene beuchelyker tyding , dan deeze , kan gedacht of genaemd worden. —— Meer omHandig fpreeken de Heilige Schryvers van Gods Euangelie, Rom. I: i, van christus Euangelie, Rom. I: i7 , Van het Euangelie des vreedes , der genaede , en der zaeligheid , Epn. VI: 15. Eph. I: I3. Hand. IK: a4. Elders heet het Euangelie het woords des geloovs , der waerheid , en des leevens , Rom X* 8. Coll. I: 5. 2 Tim. II: Ijr. Phi]. H; Iö>

De prediking van dit Euangelie wordt anders genaemd de uitwegge roeping.

De Heilige Schrivt gebruikt het woord Roepen op veelvuldige plaetfen. Zomtyds voor eene Roeping en uitnoodiging , welke ook gefchiedt aen de geenen , ; die niet uitverkooren zyn , en by welke dezelve geen zaeligmaekend uitwerkfel heeft, Matth. XX: 16. XXII: 14 ; zomtyds voor eene Roeping, welke het geloov in de Uitverkoorenen te weeg brengt, en de zaeligheid ten gevolge heeft, Rom. VIII: 3o. Op deezen grond onderfcheidt men de Roeping in eene uitwendige en inwendige (h); de laetfte wordt ook genaemd de krachtdaedige roeping , omdat zy gepaerd gaet met eene krachtdaedige werking,

(AJ augustinus de Pradeft. Sanct. c. 8. §. I5.

Sluiten