is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de openbaering. 655

onthoudt men zich daerom ook van hes woord Deugd (v).

Goede werken zyn derhalven niet alleen goede gedachten en voorneemens, maer ook alle woorden en daeden, welke met Gods wet overeenkoomen. ~— De vereischte hoedaenigheeden der goede werken zyn drie. Zal eenig werk goed en Gode behaeglyk weezen, het moet voortkoomen uit het rechte beginfel van het geloov , ingericht zyn naer het richtfnoer van Gods wet, en uitloopen tot het rechte einde , de bevordering van Gods eer.

a. Een goed werk moet voortkoomen uit het rechte beginfel, naemelyk het Geloov: want door het geloov worden de harten gereinigd , en zonder geloov is het onmoogelyk Gode te helwegen, Hand. XV: 9. Hebr. XI: 6. Trouwens , door het geloov krygen wy werkelyk deel aen de gerechtigheid van christus, en zonder opzicht tot christus kan God geen welgevallen hebben in eenen zondaer en zyne verrichtingen. Maer de onvolmaektheeden der geloovigen worden bedekt , door de vol-, maekte gerechtigheid van den Middelaer. Hec geloov is de bron der lievde tot God, Gal. V: 6. Door het geloov weeten wy, wat Gods wil zy, en vertrouwen wy,

(y) 11. altihg Theol. Prol/I. Loco 1s. Proil. 4, viii. deel. Tt 5