is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Q9 OVER DE ZEEDENLEER

lievde tot God te onderhouden , en op te wekken , en daer uit ontftaet de lust en neiging , om Gods wil, in alles , te gehoorzaemen.

Het geloov verwekt en voedt de lievde; hoe zou de lievde koud en traeg blyven , wanneer het geloov gefterkt en bevestigd wordt ? ——- Hoe meer bewyzen van toege* neegenheid iemand ons geevt, op welken wy eens onfe lievde gevestigt hebben , des te hooger klimt ook onfe lievde jegens hem. Nu houdt God niet op, met genaede en weldaeden te bewyzen , aen hun , die gelooven, in den naem van zynen Zoon jesus christus. De lievde Gods is uitgeftort in hunne harten , door den Heiligen Geest , die hem gegeeven is , Rom. V: 5 ; dat is: ,, de „ lievde van God is het voorwerp van hunne ,, geduurige befpiegeling en bewondering ; de „ Heilige Geest 'herinnert hun fteeds de groot„ heid der Goddelyke lievde , zo dat zy er ,, volkoomen van verzeekerd zyn , en er het ,, ganfche hart vol van hebben." Moeten nu zo veele genaedebewyzen, zo veele getuigenisfen der Goddelyke lievde , niet den wasdom van hunne lievde, jegens God , bevoorderen ?

Hoe meer iemand , met de lievde van God en den Verlosfer , wordt opgenoomen , hoe de zonden hem grouwzaemer voorkoomen ,

hoe