Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t%6 OVER DB ZEE DENLEER

„ en ongevoelig blyven, wanneer zich een „ weezen aen ons vertoont, dat ons, en „ al hec overige, oneindig verre overtreft; „ het zy dat er ons welzyn belang by hebbe, „ dan niet" (V). Wy verëeren anderen , om dat zy meerder zyn , dan wy , of om dat zy groot van verftand zyn , of om dat zy deugdzaem zyn , of om dat zy groote daeden verricht hebben , of om dat zy machtig zyn. Maer God is zo veel meerder ,

dan wy, als de Oneindige , boven zwakke ftervelingen , verheeven is. Zyn verftand is onbepaeld. Hy is de vlekkeloofe Heiligheid zelve. Zyne werken zyn grootmachtig ; Hy is de Schepper en beftuurer van alle dingen.

Zyn vermoogen is onbegrensd. Zouden

wy dan niet verplicht zyn , tot eerbied , voor den Oneindigen , die alle mogelyke Volkoomenheeden bezit, en de oorzaek is van alle dingen?

Maer de Openbaering levert, eenen Christen , eenen nog fterkeren grond op van verplichting , en eene veel vermoogende drangreden , tot eerbied voor God, welke , aen de reeden , geheel onbekend is. Het Geloov leert ons God befchouwen, als eenen lievderyken Vader; die, door de gerechtigoeid van den Middelaer, volkoomen verzoend is ,

en »

C«) MOSHBiu zetdtnleer III Deel. p. 5».},

Sluiten