is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERINC. VIII. BOEK- 87

dering van zyne krachten, om, tot zyne beezigheeden , bekwaem te zyn.

De overdaed krenkt de gezondheid. Dit leert de ondervinding zo blykbaer , dat het geen betoog noodig hebbe. Griekenland , het welk , aen andere volken , de eerfte koks gegeeven heeft , voorzag hen ook het eerst van artfen, welke, uit hoofde der ongefteldheeden , door de overdaed, veröorzaekt, onontbeerbaer werden (O- Wacht u, (zegt de Heiland) dat uwe harten niet, ter eeniger tyd , bezwoer i worden , met brasfery en dronkenfchap,

Luc. XXI: 34-

God verfchaft ons de fpyfen , in den weg van zyne Voorzienigheid, op eene manier , ïn welke zyne wysheid en goedheid blykbaer is. Immers de gemeenfte fpyfen, welke het meest voor handen zyn , zyn ook de gezondfte , op dat de min vermoogenden het nuttige en 'het noodige gemakkélyk verkrygen zouden ; en om ons te doen opmerken , dat de behoevten der natuur zich niet verre uitftrekken> 1 Het is daerom het gebrek van maetigheid , het welk de behoevten vermeenigvuldigt, en tevens veele ellenden veröorzaekt heeft. De weelde immers en de overdaed eisfchen grootere verkwisting, dan de weezenlyke behoevten. Hier van daen zyn veele

(<) SKNECA Epijl. 95'

X. DEEL. F 4