is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERING. VIII. BOEK. 20Ö

Ien, in dit geval, verblind, of een te geftrenge zeedenmeester geweest te zyn. Ik bedoel den thans bykans vergooden j. j. rousseau. Deeze fchreev , over dit onderwerp , eenen opzettelyken Briev , aen den Wysgeer d. alembert(0, die eenen voorflag gedaen had, om in Geneve, eene Comedie op te richten. Het is, omtrent twintig jaeren geleeden, dat ik deezen Briev geleefen heb (<0, dan, vermits ik er geene aenteekeningen uit gemaekt heb , zal ik alleenlyk opgeeven , wat ik er nog van onthouden heb. rousseau beweert, dat het oprechten van eene Comedie, in Geneve, voor die Stad allerfchaedelykst weezen zoude; om dat, gefteld zynde , dat een Schouwburg, in groote en volkï-yke Steeden , wegens de veelvuldige leediggangers, een noodzaekelyk kwaed zy, om nog nadeeliger zoorten van tydverdryv voor te koomen , de invoering van Toneelfpeelen , in eene kleine Stad , hoogst verdervelyk weezen moet; byzonder in Geneve, alwaer de inwooners , van hunne nyverheid alleen , beitaen moeten. Hy oordeelde te recht, dat de burgers traeg zoudén worden , in hun beroep , en den tyd , welken zy veel nuttiger

(O ia motte Difcours flir la Tragedie dt romulus. (d~) Oeuvres Vol.

X. DEEL. O