is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

312 OVER DE ZEEDENIEER

zeer gevaerlyk. Wanneer de Zo0nen van job maeltyden maekten, in ieders huis 0p zynen dag, en zy hemen zonden , en noodigden hunne drie zusteren, om met hen te eeten en te drinken gefchiedde het, als de daegen der maeltyden om', gegaen waeren, dat job heenen zandt, en hen heiligde , en des morgens vroeg opjtondt , en ■brandoffer offerde, naer hun aller getal: want job zeide: misfchien hebben myne kinders gezondigt, en God in hun hart gezeegent ; alzo» deedt job alle die daegen-, Job 1: 4, 5.

De onmaetigheid in den wyn 'brengt onbedachtzaeme woorden voort. De wyn^is een /potter, de fterke drank is woelachtig ; ''al wie daer in dwaelt, zal niet wys zyn, Spreuk. XX* 2. Deeze zoort van verkwisting baent den weg tot armoede: want die onmaetige blyd. fchap Itev heeft, die zal gebrek lyden ; die Ln enoly hev heeft, zal niet ryk worden , Spreuk. XXI: 17. De wyfe Koning heeft de treurige gevolgen, van deeze onmaetigheid eigenaertt geteekent Spreuk. XXIII: ao-3J. By ts wee ? hy wien och armen ? by wien kyvagien? by wien wonden, zonder oorzaek ? men de roodheid der oogen ? By de geenen, die hy den wyn vertoeven, by de geenen , die koo. men, om gemengden drank na te zoeken. Ziet der wyn niet aen , als hy zich rood vertoont; als hy W fn heehr ™* geen; als hy recht op. g«ti tn zyn einde, zal hy als een f lang byten,

m