Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPEKBAERING. VUL BOEK» S35

te zyn voor het algemeen belang ? hoe meenig een verliest alle genecgenheid, tot het gene fchoon , groot, edel, en verdienstelyk is ? hoe meenig een verlpilt zyn vermoogen , overlaedt zich , met fchulden, en doet zyn huisgezin , in armoede , ftorten ? alles , om vuile wellusten te verzaedigen. By hoe veelen is de buitenfpoorigheid van den wellust de bron geweest van het verval , de armoede , de ellende, en de fchande, niet alleen by byzondere perfoonen , maer by geheele genachten. Zo myn hart verlokt is geweest, tot eene vreemde vrouw : —— want dat is een vuur , het welk, tot de verderving toe, verteert, en §lI myn inkoomen , uitgewortelt zou hebben , Job XXXI: 9, 12.

s. Eindelyk moet ik er nog byvoegen , dat iemand , die zich , aen de Onkuischheid , overgeevt, daer in hoe langs zo meer vervalle; de zonde der onreinigheid heeft dit byzondere, dat de begeerten , met het volbrengen van dezelve, geduurig fterker worden ; hoe meer men , aen de vuile wellusten , toegeevt, hoe meer men, naer nieuwe gelegenheeden , zoekt, om dezelve te voldoen, en evepwel worden zy nimmer verzaedigd. De verbeelding en het ganfche hart worden allengskens zo verdorven , dat men zelvs, in den ouderdom, wanneer het lichaem verzwakt is , en de krachten ontbreeken, nog met ge-

X. DEEL»

Sluiten