Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4PÖ OVER DE ZEEDENIEER

Jeugen en bedrog, in te boezemen, en hem aen te fpooren, om het voorbeeld der Goddelyke waerheid naer te volgen. De lievde tot God , en de vrees van Hem, die harten en nieren beproevt, te mishaegen, maekt hem bedachtzaem, om, in alles, en altoos, de waerheid te fpreeken. Het voorbeeld van den Verlosfer , in wiens mond geen bedrog gevonden is ,i Petr. II: 22, fpoort hem aen, om, ook hier! in, zyne voetlïappen naer te volgen.

De Waerheid wordt, m de Heilige Schrivten, zeer nadrukkelyk aengepreezen. Eene waarachtige lip, (zegt salomo)^ bevestigd worden , in eeuwigheid, maer eene valfche tong

is, voor een oogenblik, Spreuk. XII: 17 Z

Zy verzeekeren ons, dat God het hart proevt, eu een welgevallen hebbe, aen oprechtigheeden, 1 Chron. XXIX: i7, en dat de heer eenen gr ouwel hebbe, van den man des bedrogs, Pf.

L: 7 Zy leeren ons de leugens befchou-

wen, als eigene werken van den duivel, die in de waerheia niet ftaende gebleeven is, in welken geene waerheid is, die, wanneer hy de leugen fpreekt, uit zyn eigen fpreekt, naerdien hy een leugenaer is, en de Vader derzelver leu-.

gen, Joh. VIII: 44 Zy beveelen ons,

of te leggen alle kwaedheid, alle bedrog en geveinsdheid, 1 Petr. II: 1.

Eindelyk het Euangelie bindt de verplichting, om de waerheid te fpreeken, door eene

nieu-

Sluiten