Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500 over de zeedenieer

„ het te pas ? kan het nut of aengenaemheid

„ te weeg brengen?" Voorts is het zeer

moeilyk, en bykans niet moogeiyk, om byzondere regelen voor te fchryven , volgens welke men zich , in het fpreeken , gedraegen moet , zo ten aenzien van de onderwerpen als de wys van voorftel; om dat de omftandigheeden van perfoonen , tyden, en plaetfen, naer welke zich de Christelyke Voorzichtigheid fchikken moet , op ontelbaere wyzen , verfchillen.

Wy gaen daerom over, om eenige van de voornaemfte hoofddeugden op te geeven, welke, een Christen, met opzicht tot zyn Spraekvermoogen, in het Spreeken, betrachten moet. Wy brengen dezelve, tot drie: Oprechtheid, Getrouwheid, en Befcheidenheid.

A De Oprechtheid beftaet daerin , dat men zich, met woorden niet alleen, maer ook met gebaerden, en daeden, omtrent zynen Naesten, zo vertoont, als men werkelyk, in het hart, jegens hem , gezind is. Zy is het tegenövergeftelde van geveinsdheid en bedrog. De Heiland gay dit uitmuntend getuigenis van nathanael: ziet waerlyk een Israëliet, in welken geen bedrog w, Joh. I: 48. s

Het is geheel onnoodig, uitvoeriger te betoogen dat een Christen verplicht zy, tot Oprechtheid _ Dezelvde redenen, welke •n« verbinden, om de waerheid te fpreeken,

ver»

Sluiten