is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERING. VUL BOEK. 6t

volgelyk ftrekken haere fchaedelyke uitwerkfels zich uit, tot de ganfche mecfchelyke Maetfchappy. —— Een afgunftig mensch, die zich verbeeldt, dat de goederen , welke zyn Naesten bezit, hem toebehooren , zal ligtelyk in de verzoeking koomen , van hem dezelve te willen onttrekken. Al koomt hy niet , tot openbaer geweld, hy zal zich veröorlooven , zynen meer bevoorrechten broeder te lasteren , dat hy zyne goederen , door list , en oubetaemelyke middelen , verkreegen hebbe.

Men herïnnere zich de gefchiedenis van jo* seph , en men zal er al het kwaed in zien , het welk de Nydigheid kan voortbrengen. De onderfcheidende blyken van lievde, welke Vader jacos, aen deezen zynen zoon , bewees ; byzonder een kleed , met verfchillende kleuren , doorwerkt; ontftak de afgunst van zyne Broederen. Eerst bejeegenden zy hem met een onvriendelyk en ruuw gedrag; nader» hand beraedflaegden zy , om hem te dooden ; en het was het gevoelig hart van juua , hec welk te weeg bracht , dat hy, tot eenen Oaev , verkocht wierdt.

£. Wat wonder, dat de Heilige Schrivten de Nydigheid, onder de verfoeilykfte ondeugden, rangfchikken ? Grimmigheid, en over-

looping van toorn , is wreedheid , maer wie zal, voor de Nydigheid , bejtaen ? (zegt salomü) Spreuk. XXVII: 4. Trouwens de Nyd is nog

xi. DEEL.