is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

423 OVER DE ZEEDENLEER

te deelen. Zou nu het verloop des tyds deeze edele gevoelens , welke hy , met zich , ten Huwelyk brengt, kunnen uitroeien ? Jn tegendeel zyne lievde vermeerdert, van dag tot dag ; hoe meer hy zyne Echtgenoote , in de gevallen , leert kennen , hoe meer hy haere beminnelyke hoedaenigheeden , welke zy, en als Vrouw, en als Moeder , openbaer maekt, bewondert ; en het afneemen der uitwendige fchoonheid wordt rykelyk vergoed , door de meer en meer toeneemende bekoorlykheeden der ziel.

Er is nimmer een fchoone zoomer, zonder eenen donkeren dag. Zo hebben ook de Echtgenooten hunne verdrietlykheeden; maer is iemand, die ongehuuwd blyvt, ook niet blootgefteld, voor tegenfpoeden ? en zal een maa, ten dage van tegenfpoed, niet meer vertroosting vinden, by eene verftandige en deugdzaeme Echtgenoote , dan in een eenzaem

huis? Er ontftaen wel eens, tusfchen de

beste Echtgenooten , kleine twisten ; maer deeze werken meede, om het genoegen, van achteren , te vergrooten. De grami'chap der verlievden is eene verleevending der lievde. —• Er zyn ongelukkige Huwelyken ; en niemand is meer te beklaegen, dan die, door eene kwaedaertige Vrouw, gefolterd werdt. De kyvagien eener Vrouw zyn, als een gejlaedig aruipen, Spreuk. XIX: 13. Het is beeter te

W00'