Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

491 OVER DE ZEEDENLEER

zelve bevestigt; offchoon hun daer toe de

gelegenheid geenszins ontbrooken hebbe.

Joannes de Dooper heeft herodes wel beftraft,, om dat hy hlrodias, de Vrouw van :Cynen Broeder ph,lippUSj getrouwe had, Mare. VI: 18. Maer vermits de gemelde phijlippus nog in leeven was, moest deeze bywoonmg , eer als eene Echtbreuk , dan als

eene Bloedfchande , befchouwd worden

paulus veroordeelt wel het Huwelyk van dien ontuchtigen, diezynes Vaders Huisvrouw of zyne Stiefmoeder , genoomen had, i Cor' V: r. Maer dit was gefchied , by het leven van zynen Vader, die zyne Vrouw, verftooten had (q).

B. Laeten wy evenwel de bewyfen , voor het tegengeftelde begrip, wat naeder onderzoeken. „ Het is bekend , dat tot dus verre „ de meeste Gods en Rechtsgeleerden geloov„den, dat deeze Huwelyks■ verordeningen

natuur-wetten zyn. Vroeg men, naer de „ redenen , die hen bewoogen , dit gevoelen ' „ te kiefen en te behouden ; dan brachten zy „ er verfcheidene by, maer welke, voor het „ grootst gedeelte, anderen zo zwak voor,, kwaemen, dat zy ze niet herhaelen wil„ den" (r).

Cf) Bylelverki. XXII Ded. p. 35i~_, ( r) u i l l e r VIII Deel. p, 297.

Sluiten