Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49^ OVER DE ZEEDENLEER

kJimmende linie, is ingeboezemd. Een Jongman zal zyne Stievmoeder , wanneer zy de Weduwe van zynen Vader geworden is, niet begeeren , om dat hy haer , welke de plaets van zyne natuurlyke Moeder vervangen heeft,

eenen byzonderen eerbied toedraegt. . Ten

derden , aen den gemeenzaemen ommegang. Broeders en Zusters verkeeren , in 's Vaders huis, daegelyks met elkander; zy worden zodaenig aen eikanderen gewoon, dat daer uit eene onverfchilligheid ontitae; voeg er by, dat zy elkanders gebreeken daegelyks al meer en meer leeren kennen. Het is derhalven geenszins tc verwonderen , dat zy nimmer, aen een onderling Huwelyk, denken (f).

B. God , zegt men vervolgens , heeft de oude inwooners van Kanaan , daerom verdreeven en uitgeroeit, om dat zy Huwelyken aengingen , met hunne naeste Bloedverwanten , gevolgelyk moeten zy daer door de wetten der Natuur overtreeden hebben. Verontreinigt u niet, (fprak de heer tot Israël) met eenige van deeze : want de Heidenen , die ik van uw aengezicht uitwerp , zyn met alle deeze verontreinigt ; zo dat het land onrein is, en ik over het zelve zyne ongerechtigheid bezoeke , en het land zyne inwooneren uitfpouwe, Lev. XVIII:

24 > 2J.

Dan

IO michaelis [Iuwelykswettcn* %. 35^34. p. 145-153.

Sluiten