Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ het in vcrfchtidene Volken, anders Stammen genoemd , verdeelde Volk Gods, de Isra.liten, ' moest zyn overgezet geworden. Want ïn het \, oorfpronkelyk of Hebreeuwfche , onderfcheidt de " Propheet wel duidelyk van elkanderen 5" (A;nmim)tn (Gojim) Dij, HB# » eene te&?' overftelling tegen eikanderen, zo als ter deezer

s, plaat-

in eenen volzin!! en ftelt het met het woord X«oi in dezelve declinatie en gejlachtll! Laat hy djt etns

aan een Jongeling, die aan'de Griekfche Taal begonnen is,

voorleggen . dees zal hem terftond al fpottende vraa-

gen: of hy nog niet declineercn kan 'l Of hy zo •

ver nog niet gevorderd is, dat hy weete: dat het woord •e9»of niet tot de tweede, gelyk X*oi , maar tot de derde declinatie behoort, dat het naar den grammaUcalcn regel, mztgencrts masculini, maar generis i.eutrius is; en dat het dus in nomiuativo plurali mét heet: ót ISvpt,

maar ld Zoude hy deezen Jongeling wel

by mogelykheid kunnen diets maaken. dat hy de hooge Schooien reeds gepasfeerd zy; daar hy nog zo zwak in de lesfen der laagere Schooien toont te zyn? — Of hy moest flegts den eerpost hebben waargenoomen, om zynen beminden Bm.BR de Boeken in liet Collegie na te draagen / __ Nu daar toe word zeker niet veel taalkunde vercischt! - Maar - de oudfte Predikant van Amftels eertyds

zo vermaarde Lutherfche Kerk geen Grieksch yo>

ftaani i—l En moet dit zelfs in 't oog loopen by

eenen van dat domme Volk, daar men met zo veele verachting op neder ziet! — Daar diende iets op gevonden te worden. ... a propos! zouden alle die afhangelingen, * Suppoosten &c. die voor 'sMans ncktzinigheid getekfcnd hebben, ook borgen zyn voor zyne Taalkundel - dan ■was de zaak gevonden.

B 4

Sluiten