is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over de Aanmerkingen en byvoegsels van d{o}. Johan Christiaan Baum, tot zyne Leerrede over den derden artykel van de Augsburgsche geloofsbelydenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

vendig worden van eenen dooden, by het aanraaken van EliSa's doodsbeenderen, alléén het werk van God, die daar door, nog na Elisa's dood, deszelfs Godlyke zending als Propheet uit de Menfchen bekrachtigde. Kan dit ook, zelf met den geringft.n fchyn van onzen

grooten Verlosfer beweezen worden ? ■

' Ondanks nu dit alles waarachtig is, zo durft deeze Aanmerkingen-maaker nogthans een gedeelte van de fitte en de geheele 52de bladzyde daarover volfchryven , die hem, als eenen gepretendeerdm Euterfchen

Leeraar, waarlyk zeer weinig eer aandoet. Was

het niet om den Godsdienst te redden uit het gevaar, waarin dees vermeetele denzelven zoekt te Horten ; ik zoude 'er geen letter van aanftippen ; maar het geheele ftuk , als een allerverüchtelykst famenftel ten vuure doemen; maar om der waarheid wille moet ik het wederleggen, en aan de Waereld toonen, welke gedrochtelyke vonden men heeft uitgedacht, om onzen geheiligden Godsdienst te ondermynen. Zyne gehee- * le redeneering loopt daar op uit, om de wonderdaadige opwekking van eenen dooden, by het aanraaken van Eliza's doodsbeenderen, gelyk te Hellen met de wonderdaadige geneezingen by het aanraaken van J esus kleederen! En daarvan zegt hy: „ Zomin 'er „ in de doodsbeenderen van den overledenen Pro„ pheet de wonderdoende kracht, die den dooden we,, der opwekte, gelegen was, en, inden letterlyken „ zin genomen, door de aanraaking, die kracht uit „ de doodsbeenderen van den Propheet uitgegaan zon „ zyn ; even zo min bevond zich in de Kleederen van Je„ fus de wonderdaadige geneeskracht, die de zieken „ gezond maakte, en ging nu daardoor, in den let„ terlyken zin van Hem uit." En fchoon ik niet

weet,