Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN HET PUBLIEK.

Nut om dat Ik geloof dat deeze kleine Brochure iets noemenswaardig zal opbrengen, om bet lot dier ongelukkigen y ten wiens voordeel ik dezelve uitgeeve, hoegenaamd ook te verzagten; maar alleen om myne zwakke , edog bartelyke deelneeming in bunne ellende te betuigen, zyn de beweegredenen, dat ik dit Verjlag ten voordeele der Bataaffcbe Krygsgevangenen te Porchesterto Engeland uitgeeve. By ondervinding weetende, boe troostryk de berinnering voor eene Gevangene is, dat men bier of elders in de wyde waereld nog aan bem denkt en zyn lot beklaagt, zo oordeel ik, dat deeze blyk van aandenken aan myne geweezene Lotgenooten te Porchester, geenzins aan bun onaangenaam zyn zal. Indien echter door een goed debiet iets mogt ontfangen worden, zo zal bet in [laat zyn om aan bun een Vrolyke Dag van goed Bier, Brood, enz. te doen genieten, en, een Vrolyke Dag in een Gevangenis onder zo veele treurige dagen, is nog al zo iets.

J.B.

Sluiten