Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3o )

vrienden eenige ververfching bekomen hebbende, deelden dezelve aan ons gulhartig mede, het geen ons niet weinig verkwikte, als hebbende zedert onze vervoering uit Demerary geen verfche fpvze genuttigd.- Een woedende Rotkoorts, zo op'het Land, als op de Scheepen regeerende, waardoor honderden Menfchen op één dag ftorveh, zo wierden daardoor vier van myne Mede lotgenoten aangetast, waarvan één, metnaameSARTomos, weinige dagen daar na kwam te fterven in 't Hospitaal.- Na byna een maand op het Gevangenisfchip te hebben doorge. bragt wierden wy op een morgen geordonneerd om ons te begeeven aan boord van een Engelsch Oor. logs Fregat-, genaamd Tbe Jamaica, het geen in de Baay ze.lvaardig gereed lag. Dit bevel was zo dra a«t gegeeven, of het wierd uitgevoerd, en wy met

teerd.- Hadden wy tevooren moeten worftelenmec

ellende en wreede onderdrukking, thans ftond ons zwaarder Jot ffea> daar wy ^

eene Capite.n ƒ. B i n gham , een ione w*ed en trotsch Mensch, die niet' Z^Ü om ons als Gevangenen, al het lyden en hel verne. derende van onzen toefland te doen gevoelen, middelen van eene verfynde wreedheid in 't werk ftelde, welke een Engelschman alleen konde uitdenken.

By onze aankomst aan Boord, wierden wv eeplaatst op het dek, achter een ge/pannen touw, en bewaard door twee Schildwachten, even als een party beesten; Onze bagagie, kleederen en hangmatten, die wy medegebragt hadden, wierden op bevel van den Officier, aan boord van een ander Schip gezon-

den.

Sluiten