is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige instructie of naauwkeurige samenstelling der reken en boekhou-kunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(95 )

17. Item by opneminge der Pakhuizen.

18. Betaalde penningen voor Intreft, ofte Capïtalen van Comp. Crediteuren , die hunne gelden by haar Ed. a depofito hebben ftaan.

19. Affchryvinge van Sloepen en andere Vaartuigen , 't zy tot het loffën en laden der Schepen , als andere dienften.

20. Recognitie penningen , aan deze en gene Vorften.

ai. Alle foorten van verftrekkingen tot maintenueen onderhouding van Comps.ftaat, te weten.

Tot onderhoud der Dienaaren, Koelys, Slaven en alle andere gewone onkoften.

In Extraordinaire of buiten gewone voorvallen.

Tot Koftgelden, Randfoenen, en emolumenten van Comps. Dienaaren, tot onderhoud der Hospitalen , item der Juftitie en der zeiver Dienaren.

Tot de Fortificatie.

Tot de Timmeraadje.

Tot onderhoud en Equipagie der Schepen en Vaartuigen.

Tot onderhoud van Offen, Paarden en anderVee.

Tot Brief en Bodeloon, reizen en trekken &c.

Tot Pak en Woonhuishuuren.

Tot premie penn. over fpoedig gedane reizen.

Tot betalinge der foldyen van de Dienaren aan Land befz.

Item die op de Schepen dienft doen, of de Zeevarenden.

Item aan de alomme in dienft zynde Inlanders , Militairen en anderen.

En andere koften meer zo 'er nog mogten zyn, wezende dit na myn oordeel , de naauwkeurigfte opftellinge, die men daar van maken kan.

Om alle de voorfchreven gevallen nu ordentJyk te Boeken, zo heeft; men niet anders te doen, dan

de