Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOOGZOUTIGE Z\VA\r EL LEVERS, dl

kwik geplaatst hack Het gaz in het eerfte glaasje wierd volmaakt opgenomen; het was dus gaz ammoniaque; in het andere ontwikkelde zich een volume van gaz, volkomen gelyk aan de uitgebreidheid van het gaz hydrogène Sulfuré, dat tot de proef gebezigd was, en in de daad niet anders dan dit zelfde gaz daar ftelde. Deeze laatfte uitkomst toont ten duidelykfte, dat het gaz ammoniaque en het gaz hydrogène Sulfuré, zich onderling vereenigende, den ftaat van gaz verlaten, en dat het nederzetfel, het geen men waarneemt, in de daad een voortbrengfel van deeze vereeniging is. —

In de proeven, waar van wy tot hier toe gefproken hebben, lieten wy op eenmaal eene gelyke hoeveelheid gaz ammoniaque by het gaz hydrogène Sulfuré opklimmen; in de volgende lieten wy bel voor bel uit een klein flesje opgaan, in dezelfde rede, als het daar in wierd voortgebragt. In1 den aanvang zagen wy geene de minfte verandering in de uitgebreidheid van gaz, doch 'er vormde zich een nederzetfel van een zwartagtig poeder op de oppervlakte deikwik, en men zag eene witte dampen aanzetfels op de wanden van 't glas geboren worden, gtlyk dit in de voorgaande proeven was waargenomen. Men verwachtte natuurlyk , dat het volume der twee gasfoórten zoude verminderen, naar gelang der vermeerdering van dit nederzetfel; het is hierom moeielyk, deeze omftandigheid te verklaren (?}.; zy is inttis-

fcheu

(a) Men zou dit vegfcbynfel mogelyk op de volgende wyze kunnen verklaren. De warmteftof, vry geworden I* 3 van

Sluiten