Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

dig, ja fomtyds fchadelyk, gevoelens van byzondere menfchen , zoo al niet te gebruiken tot bewyzen, ten minlten op den voorgrond te (tellen: en ik oordeel du te fchaJelyker. om eat zeekerlyk lemaid in de welverdiende achtinge zyner medcmenfchen fiaan kan, en nog;hans'in lommi-e >'evallen van de waarheid kan afwyken. De Schryver der Toetfe brengt hier Dr. s. j baümüarten te berde, en redenkavelt uit deszeifs gevoelen al vry ftellig, en met eenen grooten ophef, als fiond die vermaarde Man met den Autheur der Predicatie in het z.-lve gevoelen, ten mtnften de Scnrvver der Toetfe doet het zoo voorkomen in zyne aanhaaling bladz. 30 en 31, en wil daardoor te kennen geeven, dat zyne rechtzinnigheid in deezen gelyk ftaa met die van baumgartin, gelyk Hy die zeiven oos wil ftaaven, met het gezau van BtiDDius op bladz. 32 der Toetfe, en zoo als Hy voorgeeft, met eene geheele lyst van andere Godgeleerden onzer Kerke.

Maar de Leezer laate zich niet misleiden; wanneer dit al zoo ware, wanneer deeze Leeraars onzer Kerke al met den Toetfefchryver in dezelve begrippen (tonden, wat doet dan dit noguuPMjeten on/.e gedachten over gewigtige zaaken, dieeenige betrekking op den Godsdienst hebben, berusten op de medeftemminge van menfchen?,, Dan ,, waren wy by de Reformatie nog weinig ^evor-

derd ; dan zouden wy nog luttel dienst genieten s, van het licht, het geen wy by die gez-srende ,, gelegenheid op den kandelaar gefteld zien" Het is toch zonderling, dat alien zy, dien ha fchynt om eene zoogenaamde verdere hervorminge te doen te zyn, genoeg met menfchelyk gezag ichynen op te hebban, wanneer dit in hunne kraam te pas komt; edoch met alle krachten daartegen aandruisfchen, wanneer het hunne oude en opgewarmde gevoelens tegenfpreekt. Wat my becreft; wanneer ik over waarheden hoofdzaakelyk handele, zyn by my alle Vaderen der Kerke, de grootfte G Koeleerden, menfchen, en niet meer dan menfchen, en de eenige bronnen, waaruit ik lcheppe, zyn de

Sluiten