Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 )

de Zoen van God. de Hei'and der Weerehï, tot Treriosfwge van het menfeheiyk ge/laeht doen zo'/de, en 9an de eigentlyke voorwaarde, onder de w tke alleen wy deel aan zyne heil verdienften verwachten kunnen? Hadden zy dezelfde zeekerheid ten opzichte pan zyn Per/bon, Natuur en, onderfchetdene simpten en ver'richJitigen? verder: wisten zy met die zélfde zetkerhetd, als wy dit nu weeien, dat de voordeden, die zy. dé Jooden in de da^en der oude Huishoudinge, zich van Hem, den Heiland der Weereld, beloover. konden, in het toekomflig leven iuzonderheia te wachten zyn? Ja dit toekom/tig leven zelf, en de onfteffiykheij der ziele, was dit toen reeds zoo algemeen als nu bekend? en eindelyk bladz- 13: En kond n de oude Jooden, wanneer zy zich in tegenfpoed en drceffenis betonden, zich reeds troosten en opbeuren door de zeekere vertxachtinge van een andtr en beter leven ,i op het welk zv mtfch en door alle hunne Leeraaren geweczen wierden? Alle deeze vraagen nu worden ftout en volmondig op deeze wyze beantwoord: Neen Christe»en, Dir ALLES zyn onze voorreek:en, dit alles hebben wy aan Gods Jongfte Gpenbaarirg te danken, die Hy ons door jefus Christus gegeeven heeft. Dit zyn letterlyk de eigene woorden der Predicatie.

Ik moet hier nu de volgende twee Aanmerkingen maaken, om myne gedachten over het gevoelen in de Predicatie voorgedragen, te rechtva rdigen.

De eerde is: dat hier wel degelyk de gezegden in alle die vraagen, over Leerftukken, en wel'rOwrnaame Leerftukken van den georenbaarden Godsdienst gaan; ja, zulke Leerftukken, zonder welker kennisfe zeekcrlyk geen mensch een deelgenoot zyn kan der toekomende gelukzaligheid, lot deeze Leerftukken behooren.

1. De Verrichtingen van den Zoone Gods, den Heiland der Weereld, tot Verlosftnge van het menfeheiyk gefacht.

2. De Voorwaarde, onder welke alleen wy deel aan zyne heilverdienften verwachten kunnen.

3. De Zeekerheid ten opzichte van des Heilands Perfoon. Natuur en, en ond:rJcheidene Ampten en Verrichtingen.

4- De

Sluiten