is toegevoegd aan uw favorieten.

Ernstige verdeediging van de aanmerkingen, op eene leerrede, over de bewyzen voor de leere der heilige drieéénheid, gehouden [...] door A. Sterk [...] tegen deszelfs Toetse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(87 )

zondetlyk van den Heer Jehova, den zender; voorkomt ? Wat zegt 'er de Toetfefchryver van? Die .behelpt zich, met, zyn gevoelen aangaande dien Geest pan Jehova in een diep ftilzwygen te begraa-ven, en den Zaligen luther hier te laaten fpreeken. Hy is voorzichtig genoeg, om zyne gedachten niet uit te drukken, en ons die te laaten raaden; en eackspan voor den Zaligen luther te doen zeggen, dat dit gedeelte van den tekst door den Jaatften vertaald is: nu zendt my de Heer en zynen Geest. Willende dus luther doen zeggen; dat de Geest hier niet als zender; maar als gezondene moet worden aangenoomen. Maar met gunftig verlof van den Zaligen luther, en van allen die in dit gevoelen ftaan, dit is zoo niet. 'Er is in de grondtaale noch fchyn, noch Ichaduw van eenigen grond voor dit gevoelen, en geen de minfte blyk, dat de woorden zyn Geest, niet in den eerften; maar in den vierden naamval zouden moeten worden opgevat; dat is, dat de woorden, zyn Geest, hier geenen zender; maar den gezondenen zouden te kennen geeven.

Dé ongezoutene fpotterny, de welke de Toetfefchryver zich zelven hier veroorloofd, verbaast my. Hy beklaagt zich, kwanswys, dat ik Hem en andere jonge Predikanten niet reeds voor twintig jaart-n tegen deeze en dergelyke dwaahngen pan Lutherus gewaar fchuuwd heb; bladz. 105. der Toetfe; en een weinig verder op die zelve bladzyde gaat hy voort: dat ik pee/en Leezeren zeer perplichten zal, zoo ik hun by gelegenheid eens gelieve te zeggen; in welke plaatfe der Heilige bchrinuur de tweede Perfoon in het Godlyk Wezen gezegd worde door den derden gezond n te zyn. Ja Hy'zegr. op die zelve bladzyde ender in de note (17): Het Jpreekt pan zelve, dat ik r.11 de woorden pan welke wy thans fpreeken, niet moet bybrengen: want dit zoude te zeggen zyn, de zaak in verfchil als beweezen peronderflelien. Eischt de Toetfefchryver in ernst, dat ik Ihiti hit rep zal antwoorden ? Hoe moet ik dit antwoord aan aanleggen? Durft Hy dit in waarheid fchryvcn'r Hy, die, hoogmoedig en opgeblaazen op zyne kundigheid, F 4 bier