is toegevoegd aan uw favorieten.

Ernstige verdeediging van de aanmerkingen, op eene leerrede, over de bewyzen voor de leere der heilige drieéénheid, gehouden [...] door A. Sterk [...] tegen deszelfs Toetse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'( 117 )

heid word toegefchreeven, word ook die zelve Tegenwoordigheid aan het woord, Ifraels Verbonds God, als tweeden Perfoon toegefchreeven. Men vergelykc met deeze uitmuntende belofte, die van den Heere /efus by Joh. XIV. 23.

En op dat ik my eenigzins beveilige tegen nadere onbetaamlykheden van den Toetfefchryver, wyze ik mynen onpartydigen Leezer tot de Vcrtaaling van den Staten Bybel, en deszelfs kantteekeningen over deeze plaats» die volkomen met myne verklaaringe inltemmen. Ten flet van dit gedeelte deezer ftoffe, verzoek ik den Leezer nog deeze myne aanmerkinge, die ik aan eens ieders beoordeciinge overlaat, en van my als eene enkele aanmerkinge hier word bygevoegd, te overweegen: De manier en wyze op welke, zoo wel door den Koninglyken Propheet David, als door den Propheet Haggai dit word voorgefteld, komt myvoor, volkomen" in te fluiten eene algemeene Volkskennisfe, als eene Zaak, die ieder ccn bekend was, zelfs in die tyden, in welke deeze belofte aan Gods Volk wierd voorgefteld. Dan deeze aanmerkinge laat ik over aan het onderzoek en de beoordcelinge van eenen ïcgelykcn kundigen Bybclleezer.

De derde byzonderheid, welke de Toetfefchryver in zyne Toetfe bladz. 112 wederom ophaak, raakt de uitdrukkingc van den Tekst Pf. XXXilL 6. in de woorden : en al zyn Heir door den Geest zyns monds: en hy herhaalt hier zyn gezegde in zyne Predicatie: maar op eene getaecl andere wyze : In dc Predicatie bladz 24. vond de Toetfefchryver goed, die aanmerking als uit den mond van eenen jood voort te brengen: cn dit is de reden, waarom ik in myne Aanmerkingen daar ook geen woord van gefprooken hebbe; als my ten opzichte van het eerfte deel van deezen tekst, daar genoeg overhebbende uitgelaaten. En dit word my nu aangetygd, als een blyk, dat ik niets op die aanmerkingen zoude weetcn te zeggen

Had ik eens goedgevonden, daar iets op aan te merken, tegen wien moest dan die aanmerkinge zyn ingericht geweest? Tegen de Autheur der Pre H 3 dl-