is toegevoegd aan uw favorieten.

Wederlegging van het waare oogpunt, waar uit, [...] het leerstuk van Christus verzoendood moet beschouwd en beoordeeld worden. Aan [...] F.G.C. Rutz [...] ter waarschuwinge tegen het zoogenaamde nieuwe licht, en de gewaande uitlegkunde van deeze dagen voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(90

zoude worden, van "s menfchen zyde, Gode tot een „ offer gebragt te zyn.." Wonderlyke taal! Verbaa» Zende ftoutheid! Wat hebben wy hier met de algemeene denkwyze der menfchen te doen? daar de leere der verzoeninge , eene van God geopenbaarde leere zynde, niets gemeens heeft met de menfchelyke wysheid. Is de menschlyke wysheid, denkwyze, of liever dwaasheid de maatftaf, waarnaar Godlyke daaden en handelingen, en wel in een zaak van deezen aart, moeten beoordeeld worden ? Is de Brieffchryver kundiger, verftandiger in dit te beoordeelen,dan de groote Paulus, die de Leere van het Kruis van Christus, den Jooden eene er gemisfe, en den Grieken eene dwaasheid noemt; i Cor. i, 23. en elders 1 Cor. 3, 19, zegt: de wysheid der weereld is dwaasheid by God? En wat zal toch die algemeene denkwyze der menfchen hier zeggen? Welke plegtigheden toch vorr dert hier dezelve? Hersfenfchimmen van den Autheur, en anders niet. Welk gezond menfchenverftand, wel gebruikt, (van waanwyze Philofophen, op verkeerde gronden redenkavelende, en die geen antwoord waardig zyn, fpreeken wy hier niet.) kan hier plegtigheden voorfchryven of afeisfchen ? Laat de Brieffchryver van het denkbeeld van offerhanden aan de Godheid, eens aftrekken het denkbeeld van eigendom aan ons zeiven , aan-alles wat wy hebben; het geen het gezond menfchenverftand, doch, op geenerhande wyze onderftellen kan; en wat plaats, wat grond blyft 'er dan over voor plegtigheden, die de mensch , of de algemeene denkwyze der menfchen zoude kunnen vorderen, zich voordellen, of verbeelden? Het enkel denkbeeld, dat'er niets is op aarde, of rondom den mensch, het welk hy als een volftrekt eigendom kan aanmerken, en aan de Godheid zoude kunnen fchenken, wel, en volgens de gronden eener gezonde wysgeerte, doorgedacht, verbant alleen, alles, wat menfchelyke wysheid of fchranderheid hier zoude kunnen eisfchen : en doet den mensch de Offerhanden terftond befchouwen, als eenig en alleen en geheel afhangende van Godlyke voorfchriften. Want men Helle zich eenen offeraar voor den geest: hy offere der Godheid ook wat hy kan, wat doet hy dan nog? Geeft hy ook iets van het zyne? Is alles,

wat